Leveringszekerheid van telers in gevaar!

Leveringszekerheid van telers in gevaar!

Leveringszekerheid van telers in gevaar!

May 23, 2023 11:11:46 AM

Als teler wilt u een betrouwbare partner zijn voor uw klanten en leveringsafspraken te allen tijde nakomen. Beschikken over kwalitatief hoogwaardig gietwater is dan cruciaal. Immers: water is dé belangrijkste basisbehoefte van een plant.

En veel ondernemers gaan er eigenlijk standaard vanuit dat dit in voldoende mate beschikbaar is, nu en in de toekomst. Toch komen er steeds meer signalen dat een watertekort voor de tuinbouw in de toekomst geen ‘ver-van-mijn-bed-show’ meer zal zijn. Sterker nog: dat dit heel realistisch is. Het is vooral zaak om u hier als ondernemer van bewust te zijn én tijdig te anticiperen op deze ontwikkeling. 

De waterbeschikbaarheid wereldwijd staat onder druk. Dit heeft deels te maken met de toenemende vraag naar water, als gevolg van onder meer de bevolkingsgroei en hogere levensstandaarden. Tegelijkertijd is er steeds minder water beschikbaar, door de klimaatverandering, ontbossing en waterverspilling. En hoewel de wereldbol voor zo’n 71 procent bestaat uit water, is slechts 2,5 procent daarvan bruikbaar zoet water. 

Sector onder vergrootglas 

Deze toenemende waterschaarste heeft meer en meer impact op de landbouwsector wereldwijd. In diverse landen is het afkondigen van beregeningsverboden al heel normaal in tijden van droogte. Als gevolg hiervan kunnen akkerbouwers en vollegrondstuinders tijdelijk niet meer beregenen uit oppervlaktewater. Tegelijkertijd wordt er ook steeds meer met een vergrootglas gekeken naar de inzet van water in de agrarische sector: gebeurt dat wel op de juiste manier, is geen sprake van verspilling?

Dit vertaalt zich onder meer in een steeds strengere en stroperige vergunningverlening voor bijvoorbeeld het boren naar en de inzet van bronwater. En in sommige gebieden is zelfs al een limiet gezet op de hoeveelheid water die agrarische bedrijven mogen inzetten. Ook ‘vinden’ steeds meer partijen - zowel maatschappelijke organisaties als overheden - iets van de waterinzet in de agrarische sector en roeren zich in deze discussie. Zo vond dit voorjaar in Frankrijk nog een grootse demonstratie plaats tegen de aanleg van een waterbassin voor de landbouw. Dat is tekenend voor de ontwikkeling die gaande is. 

Waterinzet aan banden

In dit speelveld is het aannemelijk en waarschijnlijk dat de regels strenger gaan worden. Bijvoorbeeld qua wateropvang, waterafvoer, lozing van water met meststoffen, et cetera. En het is zeker niet ondenkbaar dat de waterinzet in de tuinbouw in de toekomst (verder) aan banden wordt gelegd. Want als water schaars is, zal er in veel gevallen voor worden gekozen om dit eerst in te zetten als drinkwater of om verdroging van bossen - die CO2 opnemen - te voorkomen. Dit is zonder meer een zorgwekkende ontwikkeling voor de tuinbouw wereldwijd.

Mede aan het roer

Het is vooral zaak om uw ogen niet te sluiten voor wat er gaande is, maar hier als ondernemer tijdig op te anticiperen. Omdat de situatie heel erg locatie-afhankelijk is, is het belangrijk om toenadering en contact te zoeken met partijen die gaan over de watervoorziening in uw regio. Denk aan waterschappen, overheden, et cetera. Zodat u op de hoogte bent van wat er speelt, maar ook kunt laten zien dat en hoe u verstandig met water omgaat.

Én mede aan het roer staat, sámen met instanties de toekomstige ‘waterkoers’ kunt bepalen in plaats van dat u zaken krijgt opgelegd. U bent dus deels zelf aan zet, kunt er zelf mede voor zorgen dat een watertekort geen realiteit wordt voor uw bedrijf. Én dat u de leveringszekerheid richting u klanten ook op lange termijn kunt blijven waarborgen.

Waterkwaliteit als aandachtspunt

Naast de beschikbaarheid van water is ook de waterkwaliteit richting de toekomst een aandachtspunt. Door de klimaatverandering valt er minder neerslag, waardoor regenwater vaker zal moeten worden aangevuld met bron-, oppervlakte- of leidingwater. De kwaliteit hiervan is niet altijd optimaal. Zo bevat bronwater dikwijls te weinig zuurstof en is het carbonaatgehalte te hoog.

Dit zorgt ervoor dat elementen niet worden opgenomen en bepaalde schimmelziekten meer kans krijgen om toe te slaan. Om dit probleem te tackelen, wordt vaak een zuur toegevoegd. Dit is echter kostbaar en het kost tijd voordat dit zuur zijn werk kan doen. Hierdoor kan het water niet meteen worden toegediend aan de planten, wat weer negatieve gevolgen kan hebben.

En ook de kwaliteit van oppervlakte- en leidingwater is niet altijd optimaal. Bij oppervlaktewater ligt - zeker in droge perioden - het risico op verzilting op de loer, terwijl leidingwater dikwijls ballastzouten en chloor bevat. Kortom: de toenemende waterschaarste heeft ook invloed op de waterkwaliteit. Wees uzelf hiervan bewust, kijk goed naar de regels en naar welke maatregelen u eventueel kunt nemen. Dat helpt om de waterkwaliteit naar de toekomst toe te waarborgen. En ook dat is weer cruciaal om de leveringszekerheid richting klanten te kunnen blijven garanderen.

New call-to-action

Heeft u liever direct contact over slim water management? Neem dan hier contact op. 

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT